Voor zowel (het hervatten van) danslessen, vrijdansen en het diner dansant gelden de volgende algemenen richtlijnen.

De geldende richtlijn van het RIVM is leidend.

LINK NAAR HET PROTOCOL : Algemeen Protocol Dans Sector

LINK GELDIG VANAF 19 MEI

Na klikken op de link wordt het protocol op een nieuwe pagina geopend.

 

—————————————–

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding 2
2. Algemeen 3
3. Gezondheid 6
4. In en rond de accommodatie 9
5. Appendix 13
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 2

1. INLEIDING
Dit protocol is opgesteld door het in het kader van de COVID-19-crisis opgerichte
danssector brede samenwerkingsverband van branche- en beroepsorganisaties,
sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers (hierna:
ondernemers), verenigd onder de naam dansondernemers.nl1
en is afgestemd met het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de
werknemersorganisatie FNV.
Op 1 December 2020 zijn alle noodverordeningen vervangen door de tijdelijke
coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële
regelingen. De wet werkt met ministeriële regelingen. Dat zijn aanvullingen over
bepaalde onderwerpen, zoals mondkapjes. In de ministeriële regelingen staan ook
sectorspecifieke maatregelen behorend bij een bepaald risiconiveau. Deze
maatregelen zullen indien nodig aangepast worden aan het relevante risiconiveau. Dit
protocol is aangepast naar de regelgeving die geldt vanaf 19 mei 2021
Vanaf 1 December 2020 zijn de volgende 2 regelingen voor het Europees deel van
Nederland ingegaan:
• Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (Tmr);
• een regeling waarmee mondkapjes verplicht (kunnen) worden (Regeling
aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19).
Het Basisprotocol Danssector wordt samengesteld door Stichting Dansondernemers
Nederland. Op www.dansondernemers.nl vindt u altijd de laatste versie van het
protocol.
Versie 15 Mei 2021
1 Een overzicht van de organisaties verenigd onder de naam dansondernemers.nl is opgenomenin
Appendix 1.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 3

2. ALGEMEEN
Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele danssector, voor
activiteiten die binnen plaatsvinden. Daarnaast maken ondernemers een
accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete
maatregelen en acties voor de accommodaties uitschrijven. De ondernemers
communiceren hierover naar de medewerkers2, docenten3, dansers4 en indien van
toepassing ouders5 en overige belanghebbenden/betrokkenen6.
ALGEMENE NOTITIES VOORAF
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Voor actuele regelgeving van de rijksoverheid klik hier;
• Dit protocol heeft als doel een verantwoorde, (eventueel gefaseerde)
openstelling van de gehele danssector, in al haar diversiteit, mogelijk te
maken en te houden;
• Dit protocol heeft betrekking op alle dansvormen die binnen en buiten
plaatsvinden.
• Voor de uitoefening van dans binnen kunnen diverse protocollen bij elkaar
komen.
In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Het is zaak te
bekijken wat de
hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is
leidend.
• Voor horeca-activiteiten die in de accommodatie van de ondernemer
plaatsvinden, waarbij de uitoefening van dans leidend is voor de
onderneming, gelden desalniettemin de specifieke regels zoals deze voor de
horecasector van toepassing zijn. Voor het protocol van toepassing tot deze
sector dient contact gezocht te worden met de brancheorganisatie
Koninklijke Horeca Nederland (KHN);
• Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen met betrekking tot
dansactiviteiten helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle ondernemers,
medewerkers, docenten en dansers;
• Ondernemers, medewerkers, docenten en dansers houden zich aan de
geldende RIVM-richtlijnen;
• Alle betrokken partijen communiceren over de afspraken. Ondernemers
maken afspraken, in samenspraak met eventuele verhuurders en/of
huurders, zichtbaar binnen de accommodatie;
• De accommodatie specifieke uitwerking van dit protocol zal door de
ondernemer
worden opgenomen in de aanwezige ARBO-catalogus en alle risico’s in de
risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
2 Overal waar medewerker staat moet ook gelezen worden vrijwilliger of stagiair.
3 Overal waar staat docent moet ook gelezen worden coach, dansleider of trainer.
4 Overal waar danser staat moet ook gelezen worden leerling of student.
5 Overal waar ouders staat moet ook gelezen worden verzorger, wettelijk vertegenwoordiger of
begeleider.
6 Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend eventuele partners, gemeenten en lokaal gezag.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 4
In dit protocol is rekening gehouden met de diversiteit die de danssector kenmerkt en
in het bijzonder de specifieke eigenschappen van een dansvorm (solo, paar, groep,
“stationair” of door de ruimte bewegend) en de mogelijkheid om de dansvorm in
onderlinge afstand uit te voeren.

TIJDELIJKE WET MAATREGELEN COVID-19
In de nieuwe wet en regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen dans als
culturele uiting en recreatieve dans. Onder dans als culturele uiting valt dans in de
zin van podiumkunst: het gaat hier om het uitoefenen van podiumkunsten of het
repeteren daarvoor en niet om bijvoorbeeld recreatief dansen in een sportschool of
dansen in een discotheek, bar, club of danscafé. In dit protocol gaan wij slechts in op
de regelgeving voor dansen als culturele uiting en recreatief dansen in een
dansschool/ sportschool.
Vanaf woensdag 19 mei mogen de dansscholen weer open. Aan deze openstelling zijn
nog wel enkele voorwaarden verbonden. Buiten dansen behoort ook nog tot de
mogelijkheden.
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden naar elkaar, en niet naar
de docent.
• Dansers vanaf 13 jaar houden afstand van de docent en na de les ook afstand
van elkaar.
• Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het dansen niet bij elkaar komen met meer
dan 2 personen. Na het dansen is het dragen van een mondkapje verplicht.
• Tijdens het dansen hoeven dansers t/m 26 jaar buiten geen 1.5 meter afstand
te houden van elkaar. Ze houden wel 1.5 meter afstand van de docent.
• Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt binnen: individuele beoefening mag. Of
in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent.
Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of
repeteren, exclusief docent.
• Volwassenen (vanaf 18 jaar) dansen binnen in groepen van maximaal
2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar, behalve als dit niet kan voor het
uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
Meerdere groepjes van 2 personen is toegestaan met een maximum van 30
personen per ruimte exclusief personeel. Er mag slechts les gegeven worden
aan max 2 dansers tegelijk.
• Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt binnen: groepslessen en repetities in
groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan.
• Buiten mag er tot en met 26 jaar ook in groepen gedanst worden. Vanaf 27
jaar mag er buiten met maximaal 30 personen gedanst worden;
• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• Kleedkamers en douches zijn gesloten;
• Competities, optredens en publiek zijn niet toegestaan.
• Iedereen die klachten heeft die kunnen wijzen op corona blijft thuis.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 5

HYGIËNE- MAATREGELEN
Ondernemers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM
worden nageleefd.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:
• de ondernemer hangt de hygiëneregels zichtbaar op.
• bied dansers, medewerkers en docenten bij aankomst en vertrek de
gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is,
handdesinfectiemiddel te gebruiken.
• zorg voor voldoende (hand)zeep voor de dansers, mede- werkers en docenten
en papieren handdoekjes in toiletten.
• ondernemers zorgen ervoor dat deurknoppen, prullen- bakken, pinautomaten
en andere contactoppervlakken meerdere keren per dag worden
schoongemaakt.
o trainings- en lesmaterialen:
o dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainingsmaterialen en eigen
kleding;
o ondernemers zorgen ervoor dat na iedere training7 de barre8 (indien
aanwezig) en andere attributen die tijdens de training worden gebruikt
worden gereinigd;
o indien sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote
lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, moet dit
oppervlak na iedere training ook worden schoongemaakt;
• De ondernemer wijst eventueel een op de accommodatie aanwezige
medewerker aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen (COVID-toezichthouder).

GEDRAGSREGELS
• Schud geen handen.
• Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Gebruik vanaf 13 jaar een mondkapje binnen de locatie. Tijdens het dansen
mag het mondkapje af.
7 Overal waar training staat moet ook gelezen worden les of repetitie.
8 Overal waar barre staat moet ook gelezen worden paal.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 6
SCHOONMAAK
• De ondernemer zorgt dat de toiletten regelmatig worden schoongemaakt,
minimaal meerdere keren per dag.
NALEVING REGELS
De ondernemer is verantwoordelijk voor het toepassen van de maatregelen van de
Rijksoverheid, de richtlijnen (van het generieke kader) van het RIVM en het naleven
van de protocollen binnen hun bedrijf/activiteit en voor de gezondheid van de
medewerkers tijdens hun werk. Ook zijn de ondernemers verantwoordelijk voor het
toezien op de naleving van maatregelen, richtlijnen en protocollen. Indien
maatregelen niet worden nageleefd kan de ondernemer de desbetreffende persoon
een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het terrein van de accommodatie van de
ondernemer opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.
De danser zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie
zijn vastgesteld. De ondernemer is verantwoordelijk voor de afstemming met de
gemeentelijke toezichthouder over de accommodatie specifieke uitwerking van dit
protocol en de naleving daarvan. De ondernemer wijst daarbij een op de
accommodatie aanwezige medewerker (COVID-toezicht- houder) aan als
aanspreekpunt voor de gemeente.
• De ondernemer zorgt voor een duidelijke instructie en begeleiding van de
aangewezen COVID-toezichthouder. Voor de uitvoering van de taken zal voor
deze medewerker dezelfde rechtsbescherming gelden als voor een
preventiemedewerker.
3. GEZONDHEID

MEDISCH HANDELEN
Lichte medische handelingen, in het kader van EHBO, kunnen zonder bescherming
worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij
betrokken zijn.
Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan
raadpleegt de ondernemer eerst een arts om te informeren welke handelingen
verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke
beschermings- middelen nodig zijn.
In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk
is, belt de ondernemer het alarm- nummer 112 en stemt met de alarmcentrale af
welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting
van de hulpdiensten.

GEZONDHEIDSCHECK / TRIAGE
Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, medewerkers en
docenten, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 7
hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen
informatie bij reservering van een les.
De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand
aan het dansen, goed moet worden vast- gesteld of de danser gezond is, geen enkel
begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend
contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste
danspartner koorts en/of benauwdheids- klachten heeft. Beide partijen dragen hierin
een grote eigen verantwoordelijkheid.
Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA
wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie
komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE
geantwoord kan worden:
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
• U hoest.
• U bent benauwd of kortademig.
• U heeft verhoging of koorts.
• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
2. Heeft u corona?
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
5. Heeft u een huisgenoot met corona?
6. Bent u in quarantaine omdat u:
Deze vragen kunt u ook nalezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-enzorg/gezondheidscheck
Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.
Zie hier een overzicht van de vragen.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 8
MEDEWERKERS EN DOCENTEN9
Voor medewerkers en docenten geldt, aanvullend op wat bij gezondheidscheck staat,
het volgende (steeds indien nodig/ gewenst in overleg met een bedrijfsarts en/of
arbeidshygiënist:
• Medewerkers en docenten die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk in de accommodatie (keuze medewerker of docent in
overleg met de onder- nemer);
• Medewerkers en docenten met gezinsleden die in een risicogroep vallen
kunnen worden vrijgesteld van werk in de accommodatie (keuze medewerker
of docent in overleg met de ondernemer);
• Medewerkers of docenten die (mantel)zorg dragen voor een persoon in een
risicogroep kunnen eveneens worden vrijgesteld van werk in de accommodatie
(keuze mede- werker of docent in overleg met de ondernemer);
• Een medewerker of docent die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel
ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de ondernemer. In dat
gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de
precieze invulling van de werkzaamheden.
De ondernemer zorgt dat medewerkers en docenten zoveel mogelijk in vaste teams
werken.

THUISWERK BELEID MEDEWERKERS EN DOCENTEN
De ondernemer zorgt ervoor dat werkzaamheden waarvan de aard van het werk het
toelaat, vanuit huis worden gedaan.
Bijvoorbeeld:
• Het voorbereiden van lessen;
• Administratie;
• Het maken/geven van een video-dansles voor dansers die (nog) niet naar de
locatie kunnen of mogen komen.

AANVULLEND BELEID
Verplichting voor het dragen van een mondkapje
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting advies een niet-medisch
mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes, wanneer zij staan
9 In zoverre de protocollen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, is de
arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) leidend. Voorop staat dat de veiligheid en gezondheid van
medewerkers, maar ook van derden (denk aan klanten, passanten, leveranciers), gewaarborgd moet
zijn op grond van de Arbowet. De Arbowet is een kaderwet.
Dat betekent dat er geen concrete regels in staan maar algemene beginselen en richtlijnen over het
arbeids- omstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Het arbobeleid in een bedrijf of instelling
staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel
hiervan is het opstellen van een aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te
beperken. Zo ook het risico op besmetting met het nieuwe corona virus (COVID-19).
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 9
(op een niet aangewezen plek) of lopen. Het mondkapje kan af als mensen op een
aangewezen plek zitten of staan. Ze moeten zich dan wel aan de 1,5 meter afstand
voldoen houden.
Tijdens de beoefening van dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten mag het
mondkapje worden afgezet voor de duur van de beoefening. En enkel in de ruimte
waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, danszaal, podium of
opnameruimte. Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke
binnenruimtes wordt dringend geadviseerd het mondkapje te dragen.
De verplichting voor het dragen van een mondkapje geldt niet voor:
• Mensen met een (zichtbare/ onzichtbare) beperking of een chronische ziekte
die daardoor niet in staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten, of die
daarvan ernstig ontregeld raken.
• Mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve
beperking moet kunnen spraakafzien (liplezen) of mensen die spreken met
iemand die sterk afhankelijk is van non-verbale communicatie vanwege een
verstandelijke dan wel communicatieve beperking.
• Begeleiders van mensen met en beperking, indien de persoon met een
beperking daarvan sterk ontregeld raakt.
Lees hier de veel gestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.
De ondernemer plaatst een fysieke (kunststof) barrière, bijvoorbeeld bij
balie/kassa/receptie, waar de 1,5 meter afstand niet haalbaar is.
Voor kwetsbare groepen maakt de ondernemer eventueel met een bedrijfsarts en/of
arbeidshygiënist beleid zodat de accommodatie voor dansers en medewerkers zo
veilig mogelijk is. Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker,
docent of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19
gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.
Specifiek geldt de volgende maatregel voor dansers die niet op eigen gelegenheid
kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):
• Als een danser uit deze categorie ziek wordt, dient deze direct door een ouder
te worden opgehaald;

4. IN EN ROND DE ACCOMMODATIE

RUIMTE GEBRUIK BUITEN ACCOMMODATIE
De beschikbare ruimte op de buitenaccommodatie dient zodanig ingezet te worden
dat zoveel mogelijk afstand tussen dansers en tussen dansers en
docenten/medewerkers conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan worden.
Dansers t/m 26 jaar hoeven tijdens het dansen buiten onderling geen afstand te
houden.
Vanaf 19 mei 2021 mag er ook door maximaal 30 personen van 27 jaar of ouder
samen gedanst worden. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden, behalve
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 10
als dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn bij dansen

RUIMTE GEBRUIK BINNEN IN DE ACCOMMODATIE
De beschikbare ruimte in de accommodatie dient zodanig ingezet te worden dat
zoveel mogelijk afstand tussen dansers en tussen dansers en docenten/medewerkers
conform de RIVM-richtlijnen vormgegeven kan worden.
Vanaf 19 mei 2021 mogen er maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn, dat is
exclusief personeel. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden, behalve als
dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij dansen. Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in
groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. Bijvoorbeeld: in
een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren, exclusief docent.
Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband
(maximaal 30 personen) zijn toegestaan en hoeven tijdens het dansen geen afstand te
houden van elkaar.

AANWEZIGHEID ACCOMMODATIE
In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de
afweging of een danser, medewerker of docent naar de accommodatie komt, geldt het
volgende met betrekking tot aanwezigheid van dansers in een accommodatie.
De ondernemer zorgt ervoor dat hij te allen tijde weet wie er aanwezig is op een
accommodatie. De ondernemer legt dit tijdelijk vast, ten behoeve van eventueel Bronen contact- onderzoek COVID-19.
Dansers vanaf 13 jaar wachten buiten het buitendansterrein met ‘social distancing’,
tot de aangewezen/ afgesproken lestijd voor zij het terrein of de accommodatie
betreden. Ook voor buiten geldt dat er niet meer dan 2 personen samen mogen
komen op 1.5 meter afstand.
De danser blijft niet langer aanwezig op de accommodatie dan gedurende de
afgesproken lestijd.
Specifiek gelden de volgende maatregelen voor dansers die niet op eigen gelegenheid
kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking):
• Een danser uit deze categorie wordt door maximaal één ouder, verzorger of
wettelijk vertegenwoordiger gebracht en opgehaald;
• Indien het noodzakelijk is dat de begeleider aanwezig blijft op de locatie dan is
dat toegestaan voor maximaal één begeleider per kind/ danser met beperking.
De begeleider dient zich te houden aan de geldende regelgeving en het protocol;
• Tijdens de dansles is er geen publiek toegestaan;
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 11

LOGISTIEK BELEID ACCOMMODATIE
Opties:
• Heeft de accommodatie meerdere ingangen: maak dan zichtbaar, door middel
van markering, per in- en uitgang welke dansers die in- en/of uitgang gaan
gebruiken; heeft de accommodatie maar één ingang probeer dan de toegang te
faseren, bijvoorbeeld door wisselende gebruiks-/ lestijden voor de
verschillende danszalen te hanteren.
• De ondernemer hanteert indien mogelijk looproutes binnen de accommodatie,
waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere locatie;
• Jongeren t/m 17 jaar (en buiten t/m 26 jaar) hoeven geen afstand te houden
ten opzichte van elkaar tijdens het dansen. Na het dansen gelden de algemene
regels weer en moet iedereen van 13 jaar en ouder 1.5 meter afstand houden
van elkaar en een mondkapje dragen. Bij wisseling van groepen zorgt de
ondernemer ervoor dat door alle aanwezigen, van 13 jaar en ouder, 1,5 meter
afstand van elkaar wordt gehouden.
• De ondernemer minimaliseert kassa-/balie-/receptie-contact.

VENTILATIE
• Volg de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies voor het ventilatie en/of
airconditioningsysteem, waaronder het Bouwbesluit (zie ook de toelichting
daarop).
• Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om
Basisprotocol Danssector 01-12-2020 10 de lucht te kunnen verversen (zie link
voor meer informatie);
• Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag circa 10-15 minuten. Ook als
snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is. Zet voor het luchten de
ramen/deuren tegen elkaar open;

HANDENWAS- GELEGENHEID EN TOILET
Handenwasgelegenheden binnen de accommodatie blijven open en toegankelijk voor
de aanwezige personen.
De ondernemer beperkt het aantal personen in de toiletruimtes, zodat iedereen altijd
1,5 meter afstand kan houden. Laat personen met in achtneming van ‘social
distancing’ wachten.
Daarbij gelden de volgende maatregelen:
• De ondernemer zorgt voor voldoende (hand)zeep voor de dansers en papieren
handdoekjes in de toiletruimte;
• Door de ondernemer wordt in de toiletruimte een duidelijke instructie voor het
correct wassen van de handen opgehangen;
• De ondernemer draagt er zorg voor dat handenwasgelegenheden en de
toiletten regelmatig en optimaal gereinigd worden, meerdere keren per dag.
Basisprotocol Danssector 15-05-2021 12
Waar mogelijk zorgt de ondernemer ervoor dat voor medewerkers en docenten een
apart toilet beschikbaar is/aangewezen wordt.

OVERIGE RUIMTES
Kleedruimtes:
Kleedruimtes, douches en andere ruimtes van gelijke strekking blijven gesloten.
Dansers dienen derhalve in danskleding naar de accommodatie te komen.
Dansers hangen/leggen buitenschoenen en –kleding op een daartoe, door de
ondernemer, aangewezen individuele plek.
Horeca:
Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden
geen uitzonderingen op.
Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.
REIZEN
Alle medewerkers, docenten en dansers worden opgeroepen zoveel mogelijk lopend
of met de fiets naar de accommodatie te komen en waar mogelijk het gebruik van het
OV te vermijden.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR LEVERANCIERS
• Houd 1.5 meter afstand;
• Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert;
• Draag handschoenen;
• Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden;
• Overweeg bezorging tot de deur.